nl / en

Soda geeft advies over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Vraagstellingen zijn vaak complex. Daarom start Soda ieder advies met het helder definiëren van de vraag of probleemstelling. De expertise van Soda beslaat onder andere de volgende gebieden: 

 

 

Museum Schiedam > onderzoek verduurzaming, verbeteren museale functionaliteit en veiligheid - i.s.m. Bordewijk/De Adviseurs, 2018 (>2022)

De aanleiding voor Museum Schiedam om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren was gelegen in het feit dat er in de loop der jaren een gebouwproblematiek was ontstaan rondom aspecten zoals brandveiligheid, beveiliging, bouwfysica, klimatisering en installatie. Samen met Bordewijk/De Adviseurs voerde Soda het onderzoek uit.

Vervolg - Het onderzoek leidde tot de opdracht aan Soda om het verbeteringstraject te ontwerpen en de renovatie te begeleiden. De opdracht werd stapsgewijs uitgebreid met doelen zoals verduurzaming, verbetering van de logistiek en routing, bezoekersoriëntatie/beleving, expositieruimtes en (led)lichtinstallatie. Met de uitvoering van de grondige renovatie is voor het museum op alle fronten een hoge kwaliteitsverbetering totstand gebracht. De opening vond plaats in mei 2022. Zie ook ‘Musea’.
(Foto: Zoro Feigl, 'Zwermen', 2020)

 

 

TextielMuseum > advies / visiedocument, 2022

Het TextielMuseum (Tilburg) heeft ambitieuze plannen om te verbouwen. Aanleiding is dat het museumgebouw niet meer voldoet aan de behoeftes van de museumbezoekers en de makers van vandaag en morgen. Mecanoo en ingenieursbureau ABT zijn gevraagd voor een ontwerpend onderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van het TextielMuseum en omgeving. Soda werd uitgenodigd om voorafgaand advies te geven over de vraag hoe de kerndriehoek ‘TextielMuseum-TextielLab-educatie’ optimaal vorm kan krijgen in een nieuwe context. Met het TextielMuseum ontwikkelde Soda een visiedocument waarin wordt ingezoomd op functionele, logistieke en inhoudelijke kansen. Dit visiedocument is onderdeel van het programma van eisen ten behoeve van het ontwerpend onderzoek door Mecanoo architecten en ingenieursbureau ABT.

Interessant is ook het naastgelegen Drögepand dat kansen biedt voor samenwerkingen zoals met onderwijs. Samen met een uitnodigende winkel, horeca en buitengebied zal een plek worden gecreëerd die de historische context van de locatie verbindt aan de rol van textiel in verleden, heden en toekomst. Een plek waar iedereen – van jong tot oud, en van professionele maker tot bezoeker – kan ontdekken, maken, leren en ontmoeten.
(Foto: Chiharu Shiota, Me somewhere else, 2018)

 

 

Zaans Museum > haalbaarheidsonderzoek ontwerp, verduurzaming en herinrichting, 2019 (>2023)

Aanleiding van het door Soda uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek was de wens van het Zaans Museum om het gebouw beter geschikt te maken voor de gestegen bezoekersaantallen. Daarnaast wilde het museum inzetten op verdere groei en de verouderde techniek updaten. Tevens was er de ambitie om een grote tentoonstellingsruimte te realiseren ten behoeve van omvangrijke wisselende exposities. Daarmee zou het ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld een grote tentoonstelling over Monet, die ooit in Zaandam woonde, te hosten.

Vervolg - Soda ontwikkelde diverse scenario’s inclusief doorberekeningen. In alle scenario’s schonk Soda aandacht aan kernzaken zoals routing, flexibiliteit, verduurzaming en bezoekersbeleving. In 2023 voert Soda voor het museum een ontwerpend onderzoek uit. Aanleiding is de herpositionering van het museum ten opzichte van de naastgelegen Zaanse Schans en de verduurzaming en renovatie van het gebouw. Ook de bezoekersfaciliteiten worden opnieuw gedefinieerd. Zie ook 'Musea'.
(Foto: Zaans Museum)

 

 

Monopole Schiedam > advies inpassing van kantoren en projectruimte museum in monument, 2021 (>2022)

Aanleiding voor dit advies was dat de bioscoop 'Monopole' (een gemeentelijke monument), gelegen direct tegenover het Stedelijk Museum Schiedam, beschikbaar kwam. Dit bood kansen voor het museum: door de verbouwing van het museum waren belangrijke ruimtes namelijk weggevallen zoals kantoor- en projectruimtes, auditorium en verhuurbare ruimtes. Soda gaf advies hoe deze ruimtes en functies in deze voormalige bioscoop gesitueerd konden worden.

Vervolg - Soda bleef in 2022 als adviseur betrokken bij de planvorming.

 

 

Depot gemeente en provincie Utrecht > haalbaarheidsonderzoek en analyse gezamenlijk gebruik door verschillende partners, 2019

Aanleiding van dit advies aan de gemeente Utrecht was het niet meer goed functionerende en te klein geworden depot van het Centraal Museum Utrecht (CMU). Met het oog op zowel de investeringen die nodig zouden zijn om een nieuw depot te realiseren als efficiency, was de inzet een nieuw depot door meerdere partners te laten gebruiken: het CMU, het Universiteitsmuseum, het Museum Speelklok, Erfgoed gemeente Utrecht en Erfgoed provincie Utrecht. 

Vervolg - Het advies dat Soda ontwikkelde in samenwerking met Driepas en Bordewijk/De Adviseurs behelsde enerzijds de opzet van een organisatiemodel, en anderzijds de eisen die een dergelijk model stelt aan een nieuw te ontwerpen gebouw met betrekking tot zaken als logistiek, klimatologische randvoorwaarden, duurzaamheid, beveiliging, transport, handling en goede werkruimtes. Het advies resulteerde in een PVE dat als basis gebruikt is voor het aanbestedings- en ontwerptraject.

 

 

Nijntje Museum (CMU) > haalbaarheidsonderzoek transformatie Dick Brunahuis naar Nijntje Museum, 2014

Soda werd gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten met betrekking tot het toenmalige ’Dick Brunahuis’ dat onderdeel is van het Centraal Museum Utrecht (CMU). Het betrof een ruimtelijke opgave: het Dick Brunahuis was namelijk te klein geworden en toonde zowel informatie over Dick Bruna als over zijn wereldberoemde schepping, Nijntje. Voorliggende vragen waren: Hoe kan het Dick Brunahuis vergroot worden? Wat zijn kansen daarvoor binnen het rijksmonument of moet er uitgebreid worden aan de achterzijde? Soda ontwikkelde als antwoord op deze vragen verschillende scenario’s.

Vervolg - Op basis van het onderzoek en het daaruit voortkomende advies, werd besloten om binnen het bestaande rijksmonument te vergroten. Daarnaast werd er een inhoudelijke splitsing gemaakt: informatie over Dick Bruna zélf zou verplaatst worden naar het CMU waardoor het Dick Brunahuis zich volledig kon gaan richten op Nijntje. Daarmee werd het Dick Brunahuis het ‘Nijntje Museum’. Soda kreeg vervolgens de opdracht tot ontwerp en uitvoering. Zie ook ‘Musea’.

 

 

Nijntje Museum > haalbaarheidsonderzoek vergroten museum d.m.v. nieuwbouw, 2018 (>2023)

Na het eerste haalbaarheidsonderzoek, volgde in 2018 een tweede. Aanleiding was ditmaal het zeer grote succes van het Nijntje Museum. Daardoor lag opnieuw de vraag voor hoe het museum vergroot kon worden. Het Dick Brunahuis telde aanvankelijk circa 40.000 bezoekers per jaar: met de plannen voor het Nijntje Museum was ingezet op een verdubbeling hiervan - 80.000. Het werden er echter 185.000. Daarmee liep het gebouw tegen een letterlijke grens aan. Onderzocht moest worden waar de kansen lagen: zowel in de optimalisering van het bestaande museum als in nieuwbouw.

Vervolg - Resultaat is dat aan de achterzijde van het monumentale pad momenteel een nieuwbouw wordt gerealiseerd van bijna 900 m2 met daarin o.a. gesitueerd horeca, een grote expositieruimte, techniek en een theater, een trappenhuis plus lift. Soda maakte het ontwerp en begeleidt de uitvoering. De oplevering vindt plaats zomer 2023. Het museum is dan gereed om 175.000 bezoekers per jaar te ontvangen - en zelfs meer.

 

 

Afrika Museum > haalbaarheidsonderzoek en richtinggevend ontwerptraject ten behoeve van verbeteren klimatisering en hospitality functionaliteit.
Onderzoek herinrichting terrein en museale inrichting i.s.m. landschapsarchitect Peter van Baaren, 2019

Aanleiding was de pitch die het Afrika Museum uitschreef voor een ontwerpend onderzoek om oplossingen te vinden voor een volwaardige horeca en de verbetering van het entreegebied inclusief de museumwinkel. Andere onderdelen van het onderzoek behelsden de mogelijkheden om de tentoonstellingszalen te renoveren en te klimatiseren, plus kansen om het museumgebouw beter te verbinden met het direct aangrenzende buitenmuseum. 

Vervolg - In haar advies benadrukte Soda onder andere de bijzondere ligging van het museum. In samenwerking met landschapsarchitect Peter van Baaren werd aanbevolen de kwaliteiten van het omringende stuwwal-landschap maximaal in te zetten. 

 

 

Centraal Museum Utrecht > analyse, 2012 (>2016)

Aanleiding voor het onderzoek naar het Centraal Museum Utrecht (CMU) was de noodzaak een oplossing te bedenken voor de onduidelijke museumrouting en verdwalende bezoekers. Er was daarnaast veel frictie ontstaan tussen het voeren van een modern museumbedrijf enerzijds, en het gebouwencomplex waarin het museum is gevestigd anderzijds. Mogelijkheden tot verhuur en avondopenstelling waren zeer beperkt. Het complex was gesloten en naar binnen gericht en er werd nauwelijks gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke tuingebied van het museum en de Nicolaikerk. De meest gehoorde klacht was echter dat bezoekers verdwaalden en na een bezoek geen idee hadden of zij alles gezien hadden. 

Besloten werd tot een brede aanpak, beginnend met een analyse van het gebouw, de omgeving en de organisatie. Dit leidde tot een bidboek dat als basis diende voor het ontwerp en de realisering van de herinrichting van het CMU.

Belangrijke conclusies waren:

Vervolg - Soda+ ontwikkelde het ontwerp en realiseerde samen met het museum de herinrichting die in 2016 werd voltooid. SODA+ was een samenwerking van Jorrit Noyons en Ronald Buïel van Soda met de architecten Gabri Klarenbeek en Hagen Zeisberg. Zie ook ‘Musea’.

 

 

Centraal Museum Utrecht > adviseur voor de verduurzaarming en verbetering van de museale functionaliteit van de '1920 vleugel', 2021

De zogenaamde ‘1920 vleugel’ van het Centraal Museum Utrecht (CMU) was het enige onderdeel van het CMU dat nog niet was gerenoveerd. Soda ontwikkelde in een eerder stadium al plannen om de nog niet geklimatiseerde delen te klimatiseren. Dit wordt nu gecombineerd met de ambitie van de gemeente om te verduurzamen.

Vervolg - Soda is vanuit haar kennis van het gebouw betrokken als adviseur van het museum bij dit proces.