nl / en

Soda geeft advies over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Vraagstellingen zijn vaak complex. Daarom start Soda ieder advies met het helder definiëren van de vraag of probleemstelling. De expertise van Soda beslaat onder andere de volgende gebieden: 

 

 

Museum Schiedam > onderzoek verduurzaming, verbeteren museale functionaliteit en veiligheid - i.s.m. Bordewijk/De Adviseurs, 2018

De aanleiding voor Museum Scheidam om onderzoek te laten verrichten was het feit dat er in de loop der jaren een gebouwproblematiek was ontstaan rondom diverse gebouwaspecten zoals brandveiligheid, beveiliging, bouwfysica, klimatisering en installatie. Samen met Bordewijk/De Adviseurs voerde Soda een onderzoek uit.

Vervolg - Het onderzoek leidde tot de opdracht aan Soda om het verbeteringstraject te ontwerpen en te begeleiden. De opdracht werd verder uitgebreid met afgeleide doelen zoals verduurzaming, verbetering van de logistiek en routing, bezoekersoriëntatie/beleving, expositieruimtes en (led)lichtinstallatie. Hiermee komt het museum op alle fronten tot een kwaliteitsverbetering. De opening vond plaats in mei 2022. Zie ook ‘Musea’.

 

 

Monopole Schiedam > advies inpassing van kantoren en projectruimte museum in monument, 2021

Aanleiding voor dit advies was dat de bioscoop (een gemeentelijke monument) direct gelegen tegenover het Museum Schiedam, beschikbaar kwam. Dit bood kansen voor het museum: door verbouwing van het museum waren belangrijke ruimtes namelijk weggevallen zoals kantoor- en projectruimtes, een auditorium en verhuurbare ruimtes. Soda gaf advies hoe deze ruimtes en functies in de voormalige bioscoop gesitueerd konden worden.

Vervolg - Soda werd gevraagd als adviseur betrokken te blijven bij de uitvoering.

 

.

 

Depot gemeente en provincie Utrecht > haalbaarheidsonderzoek en analyse gezamenlijk gebruik door verschillende partners, 2019

Aanleiding van dit advies aan de gemeente Utrecht was het niet meer goed functionerende en te klein geworden depot van het Centraal Museum Utrecht (CMU). Met het oog op zowel de investeringen die nodig zouden zijn om een nieuw depot te realiseren als efficiency, was de inzet een nieuw depot door meerdere partners te laten gebruiken: het CMU, het Universiteitsmuseum, het Museum Speelklok, Erfgoed gemeente Utrecht en Erfgoed provincie Utrecht. 

Vervolg - Het advies dat Soda ontwikkelde in samenwerking met Driepas en Bordewijk/De Adviseurs behelsde enerzijds de opzet van een organisatiemodel, en anderzijds de eisen die een dergelijk model stelt aan een nieuw te ontwerpen gebouw met betrekking tot zaken als logistiek, klimatologische randvoorwaarden, duurzaamheid, beveiliging, transport, handling en goede werkruimtes. Het advies resulteerde in een PVE dat als basis gebruikt is voor het aanbestedings- en ontwerptraject.

 

 

Nijntje Museum (CMU) > haalbaarheidsonderzoek transformatie Dick Brunahuis naar Nijntje Museum, 2014

Soda werd gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten met betrekking tot het toenmalige ’Dick Brunahuis’ dat onderdeel is van het Centraal Museum Utrecht (CMU). Het betrof een ruimtelijke opgave: het Dick Brunahuis was namelijk te klein geworden en toonde zowel informatie over Dick Bruna als over zijn wereldberoemde schepping, Nijntje. Voorliggende vragen waren: Hoe kan het Dick Brunahuis vergroot worden? Wat zijn kansen daarvoor binnen het rijksmonument of moet er uitgebreid worden aan de achterzijde? Soda ontwikkelde als antwoord op deze vragen verschillende scenario’s.

Vervolg - Op basis van het onderzoek en het daaruit voortkomende advies, werd besloten om binnen het bestaande rijksmonument te vergroten. Daarnaast werd er een inhoudelijke splitsing gemaakt: informatie over Dick Bruna zélf zou verplaatst worden naar het CMU waardoor het Dick Brunahuis zich volledig kon gaan richten op Nijntje. Daarmee werd het Dick Brunahuis het ‘Nijntje Museum’. Soda kreeg vervolgens de opdracht tot ontwerp en uitvoering. Zie ook ‘Musea’.

 

 

Nijntje Museum > haalbaarheidsonderzoek vergroten museum d.m.v. nieuwbouw, 2018

Na het eerste haalbaarheidsonderzoek, volgde in 2018 een tweede. Aanleiding was ditmaal het heel grote succes van het Nijntje Museum. Daardoor lag opnieuw de vraag voor hoe het museum vergroot kon worden. Het Dick Brunahuis telde aanvankelijk circa 40.000 bezoekers per jaar: met de plannen voor het Nijntje Museum was ingezet op een verdubbeling hiervan - 80.000. Het werden er echter 185.000. Daarmee liep het gebouw tegen een letterlijke grens aan. Onderzocht moest worden waar de kansen lagen: zowel in de optimalisering van het bestaande museum als in nieuwbouw.

Vervolg - Resultaat is dat aan de achterzijde momenteel een nieuwbouw wordt gerealiseerd van 750 m2 met daarin gesitueerd horeca, een grote expositieruimte, techniek en een theater, een trappenhuis plus lift. Soda maakte het ontwerp en begeleidt de uitvoering. De oplevering vindt plaats in 2022.

 

 

Centraal Museum Utrecht > analyse, 2012

Aanleiding voor het onderzoek naar het Centraal Museum Utrecht (CMU) was de noodzaak een oplossing te bedenken voor de onduidelijke museumrouting en verdwalende bezoekers. Er was daarnaast veel frictie ontstaan tussen het voeren van een modern museumbedrijf en het gebouwencomplex waarin het museum is gevestigd. Mogelijkheden tot verhuur en avondopenstelling waren zeer beperkt. Het complex was gesloten en naar binnen gericht en er werd nauwelijks gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke tuingebied van het museum en de Nicolaikerk. De meest gehoorde klacht was echter dat bezoekers verdwaalden en na een bezoek geen idee hadden of zij alles gezien hadden. 

Besloten werd tot een brede aanpak, beginnend met een analyse van het gebouw, de omgeving en de organisatie. Dit leidde tot een bidboek dat als basis diende voor het ontwerp en de realisering van de herinrichting van het CMU.

Belangrijke conclusies waren:

Vervolg - Soda+ ontwikkelde het ontwerp en realiseerde samen met het museum de herinrichting die in 2016 werd voltooid. SODA+ was een samenwerking van Jorrit Noyons en Ronald Buïel van Soda met de architecten Gabri Klarenbeek en Hagen Zeisberg. Zie ook ‘Musea’.

 

 

Centraal Museum Utrecht > adviseur voor de verduurzaarming en verbetering van de museale functionaliteit van de '1920 vleugel', 2021

De zogenaamde ‘1920 vleugel’ van het Centraal Museum Utrecht (CMU) was het enige onderdeel van het CMU dat nog niet was gerenoveerd. Soda ontwikkelde in een eerder stadium al plannen om de nog niet geklimatiseerde delen te klimatiseren. Dit wordt nu gecombineerd met de ambitie van de gemeente om te verduurzamen.

Vervolg - Soda is vanuit haar kennis van het gebouw betrokken als adviseur van het museum bij dit proces.

 

 

Afrika Museum > haalbaarheidsonderzoek en richtinggevend ontwerptraject verbeteren klimatisering en hospitality functionaliteit.
Onderzoek herinrichting terrein en museale inrichting i.s.m. landschapsarchitect Peter van Baaren, 2019

Aanleiding was de pitch die het Afrika Museum uitschreef voor een ontwerpend onderzoek om oplossingen te vinden voor een volwaardige horeca en de verbetering van het entreegebied inclusief museumwinkel. Andere onderdelen van het onderzoek behelsden de mogelijkheden om de tentoonstellingszalen te renoveren en te klimatiseren, en kansen om het museumgebouw beter te verbinden met het direct aangrenzende buitenmuseum. 

Vervolg - In haar advies benadrukte Soda onder andere de bijzondere ligging van het museum: in samenwerking met landschapsarchitect Peter van Baaren werd aanbevolen de kwaliteiten van het omringende stuwwal landschap maximaal in te zetten. 

 

Zaans Museum > haalbaarheidsonderzoek ontwerp, verduurzaming en herinrichting, 2019

Aanleiding van het door Soda uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek was de wens van het Zaans Museum om het gebouw beter geschikt te maken voor de gestegen bezoekersaantallen. Daarnaast wilde het museum inzetten op verdere groei en de verouderde techniek updaten. Tevens was er de ambitie om een grote tentoonstellingsruimte te realiseren ten behoeve van omvangrijke wisselende exposities. Daarmee zou het ook mogelijk zijn een grote tentoonstelling van Monet, die ooit in Zaandam woonde, te hosten.

Vervolg - Soda ontwikkelde diverse scenario’s inclusief doorberekeningen. In alle scenario’s schonk Soda aandacht aan kernzaken zoals routing, flexibiliteit, verduurzaming en bezoekersbeleving.